Умови обслуговування


УВАГА!

Документи, розміщені на цьому сайті - це публічна оферта, що містить умови і правила надання туристичних послуг (туристичного продукту) туристичним агентом/туристичним оператором і його партнерами, до якої приєднується турист шляхом оплати рахунку-фактуру та/або скориставшись усім чи частиною туристичного продукту (туристичними послугами), замовленого туристом туристичному агенту. Дані умови, та ваучер або програма туристичного продукту (до моменту видачі ваучера), є складовими частинами та становлять договір на туристичне обслуговування

Директор ТОВ "РЕД СІ ДІСКАВЕРІ" Дмитренко Л.В.

ДОГОВІР НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЗМІСТ ТА СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ:

1. Умови туристичного обслуговування
2. Додаток №1 до Умов туристичного обслуговування - «Про захист прав споживачів»
3. Додаток №2 до Умов туристичного обслуговування - «Про персональні дані»
4. Зразок заповнення Програми туристичного продукту

 

УМОВИ ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дані Умови, які разом з Програмою туристичного продукту (до видачі ваучера) або Ваучером складають Договір на туристичне обслуговування, регулюють відносини між туристичною компанією – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕД СІ ДІСКАВЕРІ», в особі директора Дмитренко Людмили Володимирівни, яка діє на підставі Статуту (надалі - Турагент), та що діє від імені та за дорученням Туроператора, з одного боку, та туристом: (юридична особа/ фізична особа – громадянин України/нерезидент), (назва/ПІБ), (місцезнаходження/місце реєстрації (проживання)), (код ЄДРПОУ/ІПН), з другого боку, погодилися про наступне:

 

 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

«Туристичний продукт» («Турпродукт») - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги страхування, трансферу та інші послуги);

«Туристична послуга» - це послуга, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, та входить до складу туристичного продукту;

«Туристичний оператор» («Туроператор») -   юридична  особа, створена  згідно  із  законодавством  України,  для якої виключною діяльністю є організація та  забезпечення  створення  туристичного продукту,  реалізація  та  надання  туристичних  послуг,  а  також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і яка в установленому порядку отримала ліцензію на туроператорську діяльність;

 «Туристичний агент» («Турагент») - юридична особа, створена згідно із законодавством України, а також фізична особа -  суб'єкт підприємницької діяльності,  який здійснює посередницьку діяльність  з  реалізації  туристичного  продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку  діяльність  щодо реалізації характерних та супутніх послуг;

 «Клієнт Турагента» («Турист») - як правило,  фізична(і) особа(особи), а також юридична особа, що виявили бажання придбати туристичні послуги та здійснюють подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою та на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін;

Скрізь, де за текстом Умов вказаний Турист, маються на увазі також треті особи, від імені, за дорученням  та в інтересах яких Турист придбав тур, особи, що подорожують з Туристом, у тому числі неповнолітні; а також інший/інші замовники туристичного продукту. Турист гарантує наявність у нього повноважень на укладення договору на туристичне обслуговування в інтересах третіх осіб.

 «Документи на тур» - туристичний (інформаційний) ваучер, проїзні документи та інші документи;

«Відмова Туриста від замовленого Турпродукту» – зроблена Туристом письмова (в т.ч., але не обмежуючись факсом, електронною поштою) відмова від замовленого та/чи придбаного в Туроператора Турпродукту чи його частини;

«Зміна умов (деталей) Турпродукту» – скасування повністю або частково  попереднього замовлення Туриста та подання нового замовлення, що має відмінність від раніше поданого;

«Комерційний курс валюти Туроператора» – грошовий еквівалент в іноземній валюті до гривні України, що визначений Туроператором та оприлюднений на його сайті, що застосовується при визначенні суми сплати туристичного продукту.

 

 1. ПРЕДМЕТ ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1. Турагент за встановлену плату та на визначених умовах зобов’язується забезпечити надання за замовленням Туриста комплекс туристичних послуг (туристичнтй продукт, Турпродукт), а Турист зобов’язується прийняти та оплатити даний Турпродукт.

2.2. Зобов’язання Турагента щодо надання Турпродукту виникає після повної та своєчасної сплати Туристом вартості Турпродукту та надання всіх необхідних для оформлення туристичної подорожі документів.

2.3. Турагент/Туроператор виступає як посередник між Туристом, з одного боку, і відповідними транспортними, страховими компаніями, готелями та іншими організаціями (підприємствами, установами), з іншого боку.

2.4. Турист не має право використовувати надані Туроператором та/або Турагентом туристичні послуги з метою від'їзду з місця постійного проживання з метою працевлаштування, у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, з іншими підприємницькими цілями або з метою зміни громадянства, отримання посвідки на проживання або права на роботу в іншій країні або в сімейних справах.

 

 1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Турагент після отримання від Туриста замовлення на туристичні послугу (Турпродукту) та необхідних документів формує Програму туристичного продукту, яку надається Туристу для ознайомлення та погодження. На підставі Програми туристичного продукту Турагент виставляє рахунок (-ки), сплата якого (яких) Туристом свідчить про беззастережну згоду з Програмою туристичного продукту та даними Умовами.

Під час оформлення ваучерів/програми турпродукту про категорію готелю, Туроператор та/або Турагент керується класифікацією готелів, яка наводиться адміністрацією готелю та (або) туристичними компаніями-партнерами, що забезпечують обслуговування туристів на території країни тимчасового перебування. Класифікація готелів формується кожною компанією-партнером, виходячи із стандартів її ділової практики, і може не співпадати з категорією (кількістю зірок), яка визначена офіційними органами або адміністрацією готелю.

3.2. Турагент після оплати Туристом вартості Турпродукту направляє Туроператору лист (заявку) на бронювання Турпродукту, визначеного у Програмі туристичного продукту, для погодження та підтвердження Туроператором бронювання замовленого Туристом Турпродукту.

Туроператор після отримання листа (заявки) на бронювання від Турагента:

 • погоджує та підтверджує бронювання Турпродукту для Туриста;
 • відмовляє у бронюванні Турпродукту для Туриста.

Турагент не відповідає за рішення Туроператора щодо підтвердження бронювання або відмови у бронюванні Турпродукту, які Туроператором приймаються самостійно та з урахуванням наявності Турпродукту у Туроператора. 

3.3. У випадку погодження та підтвердження Туроператором бронювання Турпродукту сплачені Туристом кошти Турагент перераховує на рахунок Туроператора.

3.4. У випадку відмови у бронюванні Турпродукту Турагент пропонує Туристу альтернативний (інший) Турпродукт, який Турист має погодити шляхом оформлення Турагентом нової Програми туристичного продукту та у разі необхідності - доплати вартості нового Турпродукту на підставі виставленого Турагентом рахунку. Наступні дії Турагента передбачені п. 3.2. даних Умов.

3.5. У випадку відмови у бронюванні Турпродукту Туроператором - Турагент пропонує Туристу альтернативний (інший) Турпродукт, і у разі відмови від нього – Турагент повертає Туристові сплачені ним кошти.

3.6. Документи на тур надаються Туристу тільки після здійснення 100% оплати послуг (Турпродукту) та надання всіх необхідних для оформлення туристичної подорожі документів.

3.7. У випадку внесення Туристом змін у вже заброньований тур (зміна прізвища, імені, термінів подорожі, умов проживання, перевезення, тощо) Сторони вважатимуть такі дії відмовою Туриста від попередньо замовлених послуг та одночасне замовлення іншого туру, що не звільняє Туриста від сплати штрафних санкцій Турагенту, визначених в п. 5.2.11. даних Умов.

3.8. У випадку відмови Туриста від отримання послуг (в тому числі, від заброньованих туристичних послуг) до початку подорожі Турист сплачує Турагенту штрафні санкції, визначені у п. 5.2.11. даних Умов. 3.9. Несплата (неповна оплата) туристичних послуг у строк, встановлений даними Умовами, Програмою туристичного продукту, та порушення Туристом даних Умов, також вважається відмовою від одержання туристичних послуг з ініціативи Туриста, та передбачає застосування наслідків, визначених  у п. 5.2.11. даних Умов.

3.10. При відмові від одержання туристичних послуг Турист подає письмову заяву Турагенту.

3.11. Турагент/Туроператор вправі відмовитись від надання послуг за умови відшкодування Туристу документально-підтверджених ним збитків, що не можуть перевищувати вартості Турпродукту, крім випадку, коли це відбулось з вини та/або ініціативи Туриста.

3.12. Турагент може надавати туристичні послуги особисто або покласти їх виконання на інших осіб.

3.13. У виняткових випадках Турагент/Туроператор має право замінити замовлений Туристом готель або номер у готелі на рівноцінний або вищої категорії. 3.14. Якщо місце розміщення замовлено Туристом окремо від Турпродукту, заміна готелю або номеру в готелі за власним бажанням Туриста може бути здійснена тільки за попередньою домовленістю із Турагентом та за додаткову плату Турагенту на підставі виставленого останнім рахунку.  3.15. Перевезення Туриста може здійснюватися рейсом будь-якої авіакомпанії, незалежно від того, яка авіакомпанія зазначена у авіаквитку. Аеропорти міст вильоту та міст призначення можуть відрізнятись від зазначених в авіаквитку. У відповідності до Правил перевезення пасажирів та багажу допустима затримка чартерного повітряного перевезення становить 24 години. Оплативши Турпродукт та отримавши Програму турпродукту та/або ваучер, Турист тим самим погоджується з вказаними умовами.

 

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Турпродукту, замовленого Туристом, зазначається у програмі Турпродукту та у рахунках, що формуються Турагентом та надаються Туристу для оплати. Сплата вартості Турпродукту здійснюється  в національній валюті України – гривнях, по комерційному курсу валюти Туроператора, розміщеного на його сайті (офіційній веб сторінці), на день сплати.

4.2. Ризик затримки здійснення банківських операцій, та пов’язану з цим курсову різницю у випадку зміни валютних курсів, несе та оплачує Турист.

4.3. Оплата вважається здійсненою в момент її зарахування в касу або надходження коштів на банківський рахунок Турагента.

4.4. Сторони погодились, що при істотній зміні обставин, а саме: непередбачене збільшення транспортних тарифів, введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів (в тому числі підвищення вартості авіапального, аеропортових зборів і такс, вартості бортового харчування та ін.), різка зміна курсу національних валют, вартість Турпродукту, зазначена у рахунках, може бути змінена.

Зміна вартості (ціни) туристичного продукту можлива не пізніш як за 20 днів до початку туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5 відсотків його первісної ціни. У разі перевищення загальної вартості туристичного продукту більш, ніж на 5 відсотків первісної вартості, Турист має право відмовитися від виконання договору на туристичне обслуговування, а Туроператор та/або Турагент зобов'язаний повернути йому раніше сплачені кошти з відрахуванням фактично здійснених Турагентом/Туроператором витрат.

4.5. Сторони дійшли згоди, що Турист зобов’язується після надання туристичних послуг (закінчення туристичної подорожі) в найкоротший термін, але не пізніше 7 (семи) календарних днів з дня закінчення туристичної подорожі, підписати Акт про надання послуг в офісі Турагента або у випадку виявлення недоліків надати письмову відмову від його підписання протягом семи календарних днів з дня закінчення туристичної подорожі. У випадку не підписання або відмови від підписання Акту без надання письмової відмови від його підписання у встановлений строк, туристичні послуги вважаються наданими в повному обсязі, Турист погоджується, що у нього відсутні зауваження та претензії до наданих туристичних послуг, та Акт вважається таким, що підписаний обома сторонами.

4.6. У випадку наявності підстав, передбачених даними Умовами, для повернення коштів, Турист повинен направити на юридичну адресу Турагента заяву на повернення коштів протягом 60 календарних днів з дати направлення/отримання Туристом письмового повідомлення про відмову (анулювання) туристичних послуг. У випадку пропуску даного строку кошти, що підлягали поверненню, Туристу не відшкодовуються.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Турагент зобов’язується:

5.1.1. Забезпечити надання замовлених Туристом туристичних послуг за умови належного виконання своїх зобов’язань Туристом у частині повної та своєчасної оплати вартості Турпродукту, надання всіх необхідних для оформлення туристичної подорожі документів та виконання даних Умов.

5.1.2. Забезпечити Туриста у будь-який зручний спосіб (в офісі Турагента, в аеропорту вильоту перед початком реєстрації рейсу, на електронну пошту, тощо)  необхідними документами для використання замовлених Туристом туристичних послуг, а саме: ваучер, страховий поліс, квитки та інші документи, необхідні для отримання замовлених Туристом туристичних послуг.

5.1.3. Повернути Туристу сплачені ним за Турпродукт грошові кошти протягом 25 (двадцяти п’яти) робочих днів з моменту отримання від Туриста заяви на повернення коштів, передбаченої п. 4.6. даних Умов, за виключенням сум, зазначених в п. 5.2.11. даних Умов.

5.2. Турист зобов’язується:

5.2.1. Надати документи на всіх осіб, для яких замовляється Турпродукт, необхідні для оформлення Турпродукту (туристичних послуг):

 • закордонні паспорти;
 • документи, що дають право на виїзд дітей за кордон України (у разі необхідності);
 • інші документи, з врахуванням особливості Турпродукту, за списком/на вимогу Турагента.

5.2.2. Надати Турагенту точну, актуальну та достовірну інформацію про свою адресу (місце реєстрації, фактичне місце проживання) та контактні телефони, електронну пошту, необхідні Турагенту для оперативного зв’язку з Туристом.

5.2.3. Оплатити Турагенту вартість Тупродукту у день виставлення Турагентом рахунку.

Оплата рахунку після спливу строку його дії не може вважатися повною оплатою Турпродукту.

У разі порушення Туристом строків та/або неповної оплати вартості туристичного продукту Турагент має право в односторонньому порядку розірвати договір на туристичне обслуговування у будь-який час після закінчення строку на оплату Турпродукту, разом зі стягненням з Туриста грошових коштів в розмірах, визначених у  п. 5.2.11 даних Умов. У даному випадку з Турагента знято всю відповідальність,  пов’язану з виконанням зобов’язань перед Туристом.

5.2.4. Пройти профілактику у відповідності до міжнародних медичних вимог у разі здійснення подорожі до країни (місця) тимчасового перебування, в якій існує високий ризик захворювання на інфекційну хворобу, а також отримати документ про проведення щеплень та вакцинації.

5.2.5. Отримати від Турагента документи, необхідні для здійснення подорожі (документи на тур), та перевірити їх. У випадку виявлення недоліків - негайно повідомити про них Турагента.

5.2.6. Взяти з собою в тур та мати при собі оригінали необхідних документів, в тому числі, підтверджуючих правомірність виїзду та в’їзду неповнолітньої дитини за межі України (свідоцтво про народження, згода на виїзд неповнолітньої особи від батьків/законних представників, інші документи) у разі необхідності.

5.2.7. Не пізніше, ніж за 3 години до початку використання Турпродукту прибути до аеропорту вильоту (місця відправлення) та виконати всі вимоги перевізника і державних органів, що пов’язані з оформленням посадки, оформленням багажу, проходженням прикордонного і митного контролю та інших процедур, передбачених умовами перевезень.

5.2.8. Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення, а також митних правил та правил в’їзду/виїзду до країни тимчасового перебування; не порушувати суспільний порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування, санітарних правил; поважати політичний та соціальний лад країни перебування; зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об’єктів природи та культурної спадщини в країні (місці) перебування, не порушувати права та законні інтереси інших громадян; дотримуватись правил поведінки на борту літака/салоні автобусу; та виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування.

5.2.9. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних та митних правил інших країн, через (до) які (яких) подорожує Турист.

5.2.10. Компенсувати (відшкодовувати) Турагенту/Туроператору всі витрати, що виникли з вини Туриста або осіб, що подорожують з ним, у випадку будь-яких порушень візового, прикордонного, митного режиму, включаючи витрати, які можуть виникнути у Турагента та/або Туроператора у зв’язку з необхідністю сплати штрафів та депортацією туристів.

5.2.11. При відмові Туриста від замовленого Турпродукту до початку використання або при зміні умов (деталей) Турпродукту оплатити Турагенту штрафні санкції, які становлять:

 

Строки

Сума, що підлягає стягненню з Туриста

Від 30 до 21 календарних днів до початку подорожі

50 (п’ятдесят) відсотків від вартості Турпродукту

Від 21  до 14 календарних днів до початку подорожі

75 (сімдесят п’ять) відсотків від вартості Турпродукту

Від 14 календарних днів і менше до початку подорожі

100 (сто) відсотків від вартості Турпродукту

При відмові Туриста від замовленого Турпродукту або при зміні умов (деталей) Турпродукту  на період Новорічних та Різдвяних свят (з 20 грудня по 10 січня), Травневих свят (з 25 квітня по 10 травня), виставок, ярмарок, високого сезону (у відповідності з замовленим туром), замовлення за акцією «раннє бронювання» або за іншими акціями, якщо така умова була визначена в умовах проведення акції - 100 (сто) відсотків від вартості Турпродукту з моменту укладення договору на туристичне обслуговування.

У випадку, якщо при відмові Туриста від замовленого Турпродукту або при зміні умов (деталей) Турпродукту   штрафні санкції не у повній мірі компенсують фактичні витрати, які зазнав Туроператор та/або Турагент або має зазнати пізніше відповідно до умов укладених договорів Туроператора/Турагента, Турист зобов’язується відшкодувати Турагенту/Туроператору такі витрати.

5.2.12. Повернути Турагенту ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають Туристу право на отримання туристичних послуг, у разі відмови Туриста від виконання договору на туристичне обслуговування та його розірвання з будь-яких причин.

5.2.13. Після завершення подорожі у відповідності з замовленим Турпродуктом повернутись особисто та забезпечити повернення всіх осіб, що з ним подорожують, до місця початку подорожі.

5.2.14. Підписати Акт про надання послуг в офісі Турагента.

 

 1. ПРАВА СТОРІН

6.1. Турагент має право на:

6.1.1. Отримання від Туриста необхідної інформації, документації, потрібної для замовлення, бронювання та реалізації туристичного продукту.

6.1.2. Вимагати сплати Туристом штрафних санкцій, відшкодовування витрат, завданих Турагентові/Туроператорові.

6.1.3. Замінити транспорт по маршруту на рівнозначний транспорт. Жодної компенсації у зв’язку з цим не передбачено.

6.1.4. У виняткових випадках замінити засіб розміщення по маршруту на рівнозначний засіб розміщення. В цьому випадку, обов’язки Турагента/Туроператора з розміщення Туриста вважаються виконаними належним чином, у повному обсязі та відсутні правові підстави для компенсації Туристові.

6.1.5. На будь-які зміни тривалості, маршруту та інших параметрів туристичних послуг, що входять до складу Турпродукту, якщо це пов’язано з необхідністю гарантування безпеки Туриста.

6.2. Турист має право на:

6.2.1. Вільне обрання туристичних послуг при замовленні Турпродукту.

6.2.2. Отримання комплексу туристичних послуг, замовлених та оплачених у Турагента.

6.2.3. Відмовитися від замовленого Турпродукту з урахуванням наслідків, передбачених п. 5.2.11. даних Умов.

6.2.4. Замінити умови (деталі) Турпродукту з урахуванням наслідків, передбачених п. 5.2.11. даних Умов.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов договору на туристичне обслуговування Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та даних Умов.

Не вважається неналежним виконанням договору на туристичне обслуговування суб’єктивне сприйняття та оцінювання Туристом якості послуг приймаючої сторони  (несмачна їжа, незручне ліжко, неввічливість персоналу, негарний вид з вікна номера, холодна вода у морі чи басейні, несприятливі погодні умови, оформлення номеру та готелю, сторонні шуми та тому подібне). Послуги надаються відповідно до вимог, стандартів та законодавства приймаючої сторони.  

7.2. Одностороння відмова Туриста від зобов’язання не звільняє його від відповідальності за порушення зобов’язань. Порушення зобов’язання Туристом не веде до припинення відносин з Турагентом. У випадку, якщо Турист в односторонньому порядку відмовляється від зобов’язання, зобов’язання не припиняється до моменту сплати Туристом стягнень за порушене зобов’язання, передбачених п. 5.2.11. даних Умов.

7.3. Турист, сплативши рахунок та скориставшись повністю чи частково послугами (туристичними продуктами)  по ваучеру, представляє інтереси всіх осіб, що подорожують з ним, та несе відповідальність перед Туроператором/Турагентом та цими туристами, за вибір послуг, правильність повідомлених даних, своєчасну оплату послуг та виплату штрафів (стягнень, інших сум), в разі відмови від подорожі та/або зміни умов (деталей) Турпродукту.

7.4. У випадку порушення Туристом строків оплати вартості Турпродукту, визначених в п. 5.2.3. даних Умов та/або програмою Турпродукту, Турагент має право розірвати договір на туристичне обслуговування в односторонньому порядку з вини Туриста. При цьому Турист повинен компенсувати Турагенту  суми, встановлені п. 5.2.11 даних Умов.

7.5. Турист несе повну відповідальність за достовірність наданих про себе та про осіб, які з ним подорожують, відомостей, за дійсність наданих документів. У разі ненадання/несвоєчасне надання документів (неповного комплекту документів), надання недостовірних відомостей чи документів, вважається, що Турист відмовився від туристичних послуг з власної ініціативи. У разі настання негативних наслідків з причини надання недостовірних, недійсних, невірно оформлених та підроблених даних чи документів і виникнення у зв’язку з цим матеріальних збитків у Турагента/Туроператора, Турист компенсує всі понесені Турагентом/Туроператором збитки, а також штрафні санкції.

Туроператор/Турагент не проводить експертизу прийнятих на оформлення документів Туриста, а також справжності виїзних віз оформлених Туристом самостійно. Всі витрати і відповідальність, пов’язані з неможливістю здійснення подорожі через причину підробленості документів і віз, покладаються на Туриста.

7.6. При виникненні будь-яких претензій у осіб, що подорожують з Туристом, стосовно законності використання їх персональних даних з метою виконання Туроператором та Турагентом зобов’язань за договором на туристичне обслуговування, врегулювання таких претензій покладається особисто на Туриста, в тому числі і сплата штрафів, які можуть бути накладені на Туроператора та/або Турагента за використання персональних даних таких осіб.

7.7. Турист несе особисту відповідальність за використання ваучера, страхового поліса та інших документів.

7.8. Турист несе повну особисту відповідальність за наявність у нього та осіб, які з ним подорожують, необхідних документів на в’їзд до країни призначення, виїзд з неї, на транзит через територію будь-яких третіх країн за маршрутом подорожі в країну призначення та документів на багаж. Будь-які збитки, понесені Туристом через відсутність документів, Турагентом та Туроператором не компенсуються.

7.9. Турагент та Туроператор не несуть відповідальності за відмову посольства іноземної  держави у видачі віз Туристу та особам, що з ним подорожують, за маршрутом туристичного продукту. Відмова Туриста від замовленого Турпродукту через відмову у видачі віз вважається відмовою з ініціативи Туриста. При цьому Турагентом можуть бути повернуті Туристу сплачені кошти за винятком сум,  встановлених п. 5.2.11 даних Умов.

7.10. Турагент та Туроператор не несуть відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідних осіб, Туристу або особам, які з ним подорожують, відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або з інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від Туроператора/Турагента, за яких Турист не скористався Турпродуктом. В даному випадку претензії для розгляду не приймаються Турагентом/Туроператором, компенсації Туристу не виплачуються.

7.11. Турагент та Туроператор не несуть відповідальності у випадку невиїзду Туриста та/або осіб, які з ним подорожують, внаслідок неправильного оформлення паспортних, візових та інших документів. В даному випадку претензії для розгляду не приймаються Турагентом/Туроператором, компенсації Туристу не виплачуються.

 

7.12. У випадку відмови в’їзду на територію країни туристичної подорожі одному із туристів, що подорожує групою, дія договору на туристичне обслуговування не припиняється для інших туристів в групі (такі туристи продовжують подорож відповідно до умов договору на туристичне обслуговування). В даному випадку претензії на дії відповідних органів країн подорожі для розгляду не приймаються Турагентом/Туроператором, компенсації Туристу не виплачуються.

7.13. У випадку порушення Туристом, або особами, які з ним подорожують, діючих правил проїзду, реєстрації, чи провозу багажу, нанесення збитків транспортній компанії, порушення правил проживання в готелі, недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються особисто з Туриста в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. Турагент та Туроператор в даному випадку відповідальності не несуть.

7.14. Турагент та Туроператор не несуть відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Туриста та осіб, які з ним подорожують, за оплачені послуги, якщо Турист у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг та не відшкодовують Туристу та особам, які з ним подорожують, витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених договором на туристичне обслуговування/ваучером.

7.15. Турагент та Туроператор не несуть відповідальності за будь-які збитки Туриста, осіб, які з ним подорожують, та неотримання або несвоєчасне отримання послуг, що матимуть місце внаслідок запізнення (неявки) Туриста та осіб, які з ним подорожують, до місця надання замовлених послуг з причин, незалежних від Туроператора та Турагента.

7.16. При  неявці Туриста на рейс, або при відмові Туриста в перетині кордону та/або достроковому перериванню туру у зв’язку з рішенням компетентних органів держави Україна та/або країни перебування чи транзиту, вартість не використаних туристичних послуг Туристу не повертається.

7.17. Не заселення Туриста та осіб, які з ним подорожують, в номер готелю з причин, що не залежать від дій Турагента, Туроператора та/або готелю, вважається відмовою Туриста від виконання договору на туристичне обслуговування з його ініціативи. Будь-які збитки, понесені Туристом у цьому  випадку, та вартість Турпродукту Турагентом та Туроператором не компенсуються (не повертаються).

7.18. Турагент та Туроператор не несуть відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів Туристів  протягом дії договору на туристичне обслуговування.

7.19. Турист несе особисту відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

7.20. Турагент та Туроператор не несуть відповідальності за стан обладнання номерів готелів, транспортних засобів, пляжів, барів та інших місць відпочинку, що спричинили відповідні незручності для Туриста та осіб, які з ним подорожують. Будь-які претензії з цих питань Туроператором та/або Турагентом не підлягають розгляду та задоволенню. Всі претензії із зазначених питань Туристом пред’являються безпосередньо за місцем отримання послуг (адміністрація готелю, ресторану, транспортна компанія та т.п.).

Туроператор/Турагент не володіє інформацією про плани проведення на території готелю або прилеглої до готелю території в країні перебування будівельних та ремонтних робіт та не несе відповідальності за будь-які незручності, що завдані Туристу в зв’язку з цим.

7.21. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за скасування рейсів чи зміну часу відправлення/прибуття поїздів, автобусів та літаків, заміну одного типу літака на інший, закриття аеропортів з метеорологічних, технічних та інших причин, та пов’язані з цим зміни програми поїздки (обсягу і строків Туру), яка входить до туристичного продукту, за транспортне перевезення Туриста, а також за збереження, втрату, псування, багажу, цінностей і документів Туриста під час перевезення. У цих випадках відповідальність перед Туристом несуть перевізники: авіаційні, автомобільні, залізничні та морські компанії згідно міжнародних правил. У зв'язку з цим всі заяви, претензії, позови по недолікам, пов’язаним з транспортними перевезеннями, в тому числі із затриманням відправлення і запізненням прибуття рейсів тощо, пред’являються Туристом безпосередньо до транспортних перевізників.

У даних випадках Туроператор/Турагент не несе відповідальності за додаткові витрати Туристів, що виникли внаслідок змін у відправленні або прибутті рейсів, в тому числі як: витрати на харчування, таксі, мобільні переговори, витрати за проїзними документами, додаткове проживання та інші витрати.

7.22. Турагент/Туроператор не є володільцем транспортних засобів, які здійснюють перевезення Туриста під час подорожі (надання туристичних послуг) та не несе відповідальності за завдання будь-якої матеріальної і моральної шкоди / ушкодження здоров’я Туристу в результаті настання дорожньо-транспортної пригоди під час подорожі (надання туристичних послуг). Згідно ст. 1187 Цивільного кодексу України шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки (транспортним засобом), відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом. У такому разі Турист зобов’язаний діяти відповідно до інструкції, яка викладена у страховому полісі (всі претензії Турист пред’являє безпосередньо до страхової компанії та у разі необхідності до належного володільця джерела підвищеної небезпеки).

7.23. Турагент та Туроператор не несуть відповідальності за витрати Туриста, пов’язані із настанням страхового випадку. У разі настання страхового випадку, претензії по витратах Турист пред’являє безпосередньо в страхову компанію, вказану в страховому полісі.

Турист вправі на свій розсуд застрахувати додаткові ризики, які можуть призвести до зриву, дострокового повернення з поїздки і т. д., та вимагати відповідних компенсацій від страхових компаній. Якщо Турист недбало віднесеться до можливості страхування ризиків та отримання компенсацій в разі настання страхового випадку Турагент та Туроператор не несуть жодної відповідальності за такі рішення чи бездіяльність Туриста.

7.24. Відповідальність Турагента за шкоду (матеріальну та моральну), що виникла внаслідок його дій (бездіяльності) та/або його працівників, обмежена розміром подвійної плати вартості Турпродукту (туристичних послуг), але не більше фактично понесених та документально підтверджених Туристом збитків.

7.25. Сторони несуть повну відповідальність за правильність реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

7.26. При частковій невідповідності умов Турпродукту (документально підтверджені) тим, що замовлені Туристом, Туроператор та/або Турагент та їх партнери в якості компенсації можуть запропонувати Туристу додаткові послуги (більш комфортне проживання, додаткові екскурсії, вечеря в ресторані, тощо). У разі задоволення претензій Туриста в країні перебування шляхом надання відповідних компенсуючих послуг, і Турист ними скористався або не скористався, вважається, що Турагент/Туроператор і приймаюча сторона виконали свої зобов’язання належним чином, у повному обсязі і претензії по даному питанню вважаються необгрунтованими та не підлягають розгляду.

7.27. У випадку виникнення претензій у Туриста щодо якості послуг, які надаються, Турист повинен  негайно звернутись у письмовій формі  до уповноваженої організації, що надавала послуги Туристу для складання та підписання відповідного акту, а також, звернутись з таким складеним і підписаним актом до представника приймаючої сторони в країні перебування. Після цього Турист зобов’язаний протягом однієї доби (але в будь-якому разі не пізніше 14-ти календарних днів з моменту закінчення туру) направити претензію Турагенту, який у свою чергу, вказану претензію може направляти Туроператору. Разом з претензією Турагенту направляються копія ваучера та копія акту, складеного Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та завіреного підписом представника приймаючої сторони в країні перебування, інші документи, що мають відношення до претензії. Претензії розглядаються у межах строків, визначених Законом України «Про звернення громадян». Отримані відповіді від Туроператора на претензію Туриста Турагент передає Туристу. Претензії, подані чи заявлені Туристом з порушенням строку, Турагентом до розгляду не приймаються.

7.28. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання договору на туристичне обслуговування, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

7.29. Сторони зобов’язуються докласти всіх зусиль для того, щоб вирішити наявні суперечки та розбіжності шляхом переговорів та у досудовому порядку.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених договором на туристичне обслуговування, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме: повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні явища природи, пожежі, вибухи, терористичні акти, захоплення заручників, виходи з ладу чи ушкодження транспортних засобів, страйк, саботаж, локаут, оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя тощо.

У такому разі Сторони відкладають виконання умов договору на туристичне обслуговування до моменту усунення форс-мажорних обставин.

8.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс- мажорних обставин, зобов'язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.

8.3. Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Дані умови, та програма туристичного продукту (до моменту видачі ваучера) або ваучер, є складовими частинами договору на туристичне обслуговування, що являє собою договір приєднання.

9.2. Всі зміни, доповнення та додатки до даних Умов є їх невід’ємною частиною та мають юридичну силу.

9.3. До початку надання туристичних послуг Турист отримав повну, достатню та зрозумілу інформацію, до якої у Туриста відсутні зауваження та заперечення, про Умови туристичного обслуговування, розміщених для відкритого та вільного доступу на сайті Турагента та у офісах Турагента у куточку споживача, та являються невід’ємною частиною Договору на туристичне обслуговування.

9.4. Усі правовідносини, що виникають з договору на туристичне обслуговування або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення, регламентуються цими Умовами та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.

9.5. Недійсність однієї або кількох умов договору на туристичне обслуговування не тягне за собою його недійсність в цілому.

9.6. Сторони домовилися, що всі рахунки на оплату, дані Умови та Програма туристичного продукту, відправлені Турагентом Туристу електронною поштою, факсом та іншим зручним для Сторін способом, мають чинність документів, оформлених письмово, та прирівнюються до оригіналів.

9.7. Договір на туристичне обслуговування набуває чинності з моменту формування Турагентом та надання Туристу Програми туристичного продукту та оплати Туристом виставленого (-их) рахунку (-ів). Після набрання чинності Договору на туристичне обслуговування всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше його стосуються, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов Договору на туристичне обслуговування.

9.8. Договір на туристичне обслуговування діє до повного виконання його умов, зобов’язань Сторонами.

9.9. Кожна із Сторін до початку туристичної подорожі може вимагати внесення змін до договору на туристичне обслуговування або його розірвання у зв’язку із зміною істотних умов договору та обставин, якими вони керувалися під час укладення договору, зокрема у разі:1) погіршення умов туристичної подорожі, зміни її строків;2) непередбаченого підвищення тарифів на транспортні послуги;3) запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, інших обов’язкових платежів;4) істотної зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена ціна туристичного продукту;5) домовленості сторін.

9.10. У випадку відсутності можливості надати послуги відповідно до договору на туристичне обслуговування, Туроператор/Турагент має право в односторонньому порядку змінити умови договору на туристичне обслуговування шляхом надання Туристу альтернативних послуг в межах оплаченої Туристом вартості Турпродукту. Якщо Турист скористався запропонованими йому альтернативними послугами, послуги за договором на туристичне обслуговування вважаються наданими належним чином та у повному обсязі.

9.11. Турист усвідомлює, що сплачені Турагенту грошові кошти за туристичні послуги належать Туроператору і Турагент перераховує їх Туроператору після отримання від Туриста та підтвердження бронювання Туроператором.

9.12. Перевізні документи (авіа, ж/д, авто і т.д.) є підтвердженням укладення договору перевезення, укладеного між Туристом і перевізником, що несе відповідно до міжнародних правил перевезення повну відповідальність за відмову/перенесення перевезення або інших порушень установлених правил або договору перевезення. Туроператор/Турагент не несе відповідальності за пов'язані із цим зміни обсягів і строків надання послуг.

9.13. Турагент має право змінити дані Умови з обов’язковим повідомленням про це туристів шляхом розміщення відповідних змін на офіційному сайті Турагента. При внесенні змін до цих Умов, Турагент розміщує оновлені Умови туристичного обслуговування з урахуванням внесених змін на офіційному сайті Турагента.

9.14. Турагент гарантує та підтверджує, що розміщена на його офіційному сайті поточна редакція тексту даних Умов є дійсною.

9.15. Сторони погодили, що дія даних Умов розповсюджується на правовідносини Сторін, які виникли з 20.06.2018 року і діють до внесення змін до даних Умов.

9.16. За взаємною згодою Сторін дані Умови можуть бути укладені шляхом їх підписання в 2 (двох) екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

 

Турагент:

ТОВ «РЕД СІ ДІСКАВЕРІ»»

Код ЄДРПОУ: 41043716

Директор Дмитренко Л.В.

 

Додаток № 1

до Умов туристичного обслуговування

 

Інформація, надана Турагентом та отримана Туристом перед укладенням договору на туристичне обслуговування, у відповідності до Закону України «Про туризм» та Закону України «Про захист прав споживачів»

 

Турист підтверджує, що сплативши рахунок за Турпродукт, замовлений Турагенту, та/або використання (отримання) повністю чи частково послуг, передбачених ваучером, про те, що ним отримана вся необхідна, повна та достатня інформація, щодо умов туристичного обслуговування згідно Закону України «Про туризм» та Закону України «Про захист прав споживачів», в тому числі про ознайомлення та розуміння повністю інформації про умови надання туристичних послуг, яка містить відомості про:

 • основні вимоги до оформлення виїзних/в'їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі строк їх оформлення;
 • медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, зокрема протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів, а також умови безпеки туристів у країні (місці) тимчасового перебування;
 • Туроператора (Турагента), його місцезнаходження, поштові реквізити, контактний телефон, наявність ліцензії на провадження туристичної діяльності, сертифікат відповідності та інші відомості відповідно до законодавства про захист прав споживачів;
 • розмір фінансового забезпечення Туроператора/Турагента на випадок його неплатоспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення;
 • керівника групи та засоби зв’язку з ним у разі здійснення туристичної подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої та/або малолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої та/або малолітньої особи прямого зв’язку з нею;
 • час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень та категорію місця, яке Турист займатиме в певному виді транспортного засобу;
 • місце надання туристичних послуг, програму туристичного обслуговування;
 • характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію;
 • характеристику готелів та інших об'єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, у тому числі місце їх розташування, категорію, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строки і порядок оплати готельного обслуговування;
 • звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя;
 • правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;
 • види і способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі;
 • види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів;
 • дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;
 • про мінімальну кількість туристів у групі, а також інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи, не пізніше ніж за три дні до початку туристичної подорожі;
 • порядок забезпечення Туроператором/Турагентом обов’язкового та/або добровільного страхування туристів, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість та умови добровільного страхування витрат, пов’язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативою Туриста, страхування майна;
 • про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;
 • ціну туристичних послуг і порядок здійснення оплати;
 • назву, адресу та контактний телефон представництв Туроператора/Турагента або організації (організацій), уповноваженої Туроператором/Турагентом на прийняття скарг і претензій туристів, а також адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної подорожі;
 • стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя;
 • строки оплати туру при його підтвердженні;
 • про перелік країн ендемічних з малярії, про перелік країн, де існує стійкість збудників малярії до хлорохіну та інших препаратів згідно зі ст. ст. 29, 30, 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідермічного благополуччя населення», ст. 28 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;
 • іншу інформацію у відповідності до чинного законодавства.

 

Вказана інформація про умови надання туристичних послуг надана Турагентом Туристу до моменту укладання договору на туристичне обслуговування. Сплативши рахунок за Турпродукт, замовлений Турагенту, та/або використання (отримання) повністю чи частково послуг Турист підтверджує, що отримав належним чином дану інформацію (у доступній, наочній формі, яка є для Туриста розбірливою та зрозумілою) та не має ніяких зауважень чи заперечень.

Зазначена в цьому пункті інформація також розміщена Турагентом в куточку споживача.

 

Турагент:

ТОВ «РЕД СІ ДІСКАВЕРІ»»

Код ЄДРПОУ: 41043716

Директор Дмитренко Л.В.

 

Додаток № 2

до Умов туристичного обслуговування

 

Персональні дані

 

 1. Турист добровільно надає та дозволяє використання своїх персональних даних та персональних даних осіб, які з ним подорожують, для виконання зобов’язань Турагента та Туроператора у відповідності з договором на туристичне обслуговування. Турист гарантує, що надаючи персональні дані осіб, які з ним подорожують, він має на це відповідні повноваження.
 2. Турист, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», надає власну згоду та підтверджує надання згоди особами, що подорожують з ним, Туроператору, Турагенту, візовим центрам, консульським службам, приймаючій стороні, перевізникам, засобам розміщення, страховим компаніям на використання та обробку персональних даних та документів, в яких містяться персональні дані з метою організації та надання туристичного продукту (туристичних послуг) та інших послуг.
 3. Турист засвідчує і гарантує , що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищезгаданих персональних даних Туроператору та Турагенту для їх подальшої обробки з метою організації та надання Туристу будь-яких туристичних послуг, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Туроператором та Турагентом персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із захистом прав Туроператора та Турагента за ними, або якщо це необхідно для реалізації Туроператором та Турагентом прав та обов’язків, передбачених законом.
 4. Турист звільняє Туроператора/Турагента від будь-якої відповідальності, у тому числі за будь-яку моральну шкоду, майнові збитки, не отримані доходи (вигоду), завдані будь-яким особам внаслідок будь-яких суперечок, претензій, вимог або судових спорів щодо або у зв’язку з персональними даними. Турист приймає на себе повну відповідальність перед такими третіми особами, у тому числі за відшкодування збитків та шкоди.
 5. При виникненні будь-яких претензій у осіб, що подорожують з Туристом, стосовно законності використання їх персональних даних з метою виконання Туроператором та Турагентом зобов’язань за договором на туристичне обслуговування, врегулювання таких претензій покладається особисто на Туриста, в тому числі і сплата штрафів, які можуть бути накладені на Туроператора та/або Турагента за використання персональних даних таких осіб.
 6. Турист зобов’язується відшкодувати Туроператору/Турагенту будь-які майнові збитки, моральну шкоду, неотримані доходи (вигоди), в т.ч. судові витрати та витрати на консультаційні послуги, що виникли внаслідок порушення Туристом зазначених вище засвідчень і гарантій, або у разі задоволення судом позову до Туроператора/Турагента про відшкодування збитків або шкоду у зв’язку з переданими Туристом персональними даними.
 7. Вищенаведені зобов’язання, засвідчення і гарантії є необмеженими строком, вони є безумовними і безвідкличними.
 8. Право визначення обсягу обробки персональних даних Турист надає Туроператору та Турагенту.
 9. Включення персональних даних Туриста до бази персональних даних Турагента/Туроператора відбувається в момент укладення договору на туристичне обслуговування. Турист засвідчує свою обізнаність та згоду про таке включення, про свої права, визначені у Законі України «Про захист персональних даних»,  про мету обробки даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

 

Турагент:

ТОВ «РЕД СІ ДІСКАВЕРІ»»

Код ЄДРПОУ: 41043716

Директор Дмитренко Л.В.

 

 

ТОВ "РЕД СІ ДІСКАВЕРІ", вул. Б Гмирі, 4, оф 10,+38(044)290-20-01

ПРОГРАМА ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ № ЗРАЗОК

(зразок заповнення)

Туристична подорож здійснюється з 24.08.2017 по 03.09.2017, (10 ночей в готелі), у складі:

#

ПІБ

Номер З/П

Термін д-вія З/П

Дата народження

1

ПЕТРЕНКО ЮЛІЯ
Mrs. PETRENKO YULIIA

FB939457

20.11.2025

08.03.1978

2

ПЕТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Mr. PETRENKO OLEKSANDR

FB2323232

20.11.2025

18.03.1964

 

Деталі замовлення:

Маршрут: Киев - Дубаи - Дубай - Коломбо - Киев

Готель

Кількість зірочок

Курорт

Тип номеру

Харчування

Дати

Туристи

Long Beach Resort 4*

4*

Шри-Ланка, Южное поб. - Коггала

Standard Garden View / Dbl

BB

24.08.2017-03.09.2017

всі туристи

 

Деталі транспорту:

Маршрут

Транспортна компанія

№ рейса

Час відправлення / прибуття

Дата відправлення / прибуття

Киев (IEV) - Дубаи (DXB)

Fly Dubai

FZ728; Економ

15:05 - 21:45

24.08.2017 - 24.08.2017

Дубай (DXB) - Коломбо (CMB)

Fly Dubai

FZ551; Економ

23:20 - 05:20

24.08.2017 - 25.08.2017

Коломбо (CMB) - Дубай (DXB)

Fly Dubai

FZ558; Економ

02:10 - 05:15

03.09.2017 - 03.09.2017

Дубай (DXB) - Киев (IEV)

Fly Dubai

FZ727; Економ

09:20 - 14:10

03.09.2017 - 03.09.2017

 

Деталі трансферу:

 

Кількість осіб

Дата

Трансфер Трансфер: LK: Airport -> Hotel -> Airport 25.08.2017 - 03.09.2017

2

24.08.2017 - 03.09.2017

 
 

Деталі страхування туристів: СК "Укрфінстрах" (24.08.2017 - 03.09.2017); всі туристи

Екскурсії та/або додаткові послуги, включені до вартості туристичного продукту (у разі наявності)): -----

Додаткові або інші умови по туру, а саме (у разі наявності): ------Повна сплата

 

Порядок та умови оплати туру: Повна вартість туру повинна бути сплачена не пізніше, ніж ,

Додаткові умови оплати туру (у разі наявності): Раннє бронювання 30% до 15.09

Загальна вартість туристичного продукту: 22 859 грн., (Двадцять дві тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.)

 

Туроператор: JoinUp!; ТОВ «ДЖОІН АП!»; Юридична адреса: 02121, Україна, м. Київ, Харківське Шосе, 201/203-2а, 2 поверх; Телефон: +38 (044) 303-99-99; email: office@joinup.ua

Розмір фінансового забезпечення цивільної відповідальності туроператора (турагента) або межі відповідальності суб’єкта туристичної діяльності складає 20 000 Евро (Двадцять тисяч Евро)

 

Отримання Програми туристичного продукту свідчить про ознайомлення, у повному обсязі розуміння та беззаперечне погодження з Умовами туристичного обслуговування, розміщених на нашій веб сторінці, за посиланням: http://www.kuda-poehat.com.ua/terms-and-conditions/ До моменту видачі ваучера умови туристичного обслуговування, розміщені на нашій веб сторінці, за посиланням:http://www.kuda-poehat.com.ua/terms-and-conditions/, та дана Програма туристичного продукту складають Договір на туристичне обслуговування.

ВАЖЛИВО! При виконанні чартерних перевезень у відповідності до Правил повітряних перевезень пасажирів та багажу час відправлення рейсу і тип повітряного судна можуть змінюватися.

 

Відповідальний менеджер: Чак Норіс

 

Турагент:

ТОВ «РЕД СІ ДІСКАВЕРІ»»

Код ЄДРПОУ: 41043716

Директор Дмитренко Л.В.

 
Замовити підбір туру